badania  - projekty - doradztwo

ATMO PROJEKT

GRAŻYNA PORWAŃSKA

ATMO PROJEKT jest kontynuatorem najlepszych tradycji Spółki ATMO-ex, działającej od 1991 roku na terenie województwa łódzkiego jak i całego kraju.

O NAS

ATMO PROJEKT jest kontynuatorem najlepszych tradycji Spółki ATMO - ex działającej od 1991 roku na terenie województwa łódzkiego jak i całego kraju. Firma nasza powstała na bazie wyselekcjonowanej, wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy, w oparciu o nowoczesne oprogramowanie, przystosowując swoją działalność i sposób zarządzania do nowoczesnych standardów europejskich.

ATMO PROJEKT jednocześnie poszerzyła zakres swej działalności o wiele nowych dokumentacji, wdrażając nowe potrzeby inwestorów wynikające ze zmian polskich przepisów prawa oraz konieczności dostosowania się do wymogów unijnych, mając na uwadze w swoim polu działania szeroki zakres oferowanych usług zarówno w procesach projektowych jak i eksploatacyjnych inwestycji, łącznie z pracami monitoringowymi. 

oferta

NASZA OFERTA

Oferujemy szeroki zakres usług zarówno w procesach projektowych jak i eksploatacyjnych inwestycji, łącznie z pracami monitoringowymi.

WYKONUJEMY DOKUMENTACJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I DZIEDZIN POKREWNYCH.

 karty informacyjne przedsięwzięcia na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

raporty o oddziaływaniu na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   raporty opracowywane na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko  

  oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

  strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

  analizy porealizacyjne i przeglądy ekologiczne

  wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

  wnioski o uzyskanie pozwolenia sektorowego

  opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

  [wnioski na prowadzenie punktów zbierania pojazdów · wnioski na prowadzenie stacji demontażu pojazdów. opracowania z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie · wnioski o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych · wnioski o uzgodnienie zakresu i sposobu rekultywacji zanieczyszczonej gleby albo ziemi]

opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

[wnioski na prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego]

  pozwolenia wodnoprawne  

 [pobór wody oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych · wprowadzanie ścieków do kanalizacji · prowadzanie ścieków do wód lub do ziemi · przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych · piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych · korzystanie z wód do celów energetycznych · korzystanie z wód od celów żeglugi oraz spławu · wydobywanie z wód kamienia, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu · rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych]

  pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza

  opracowania z zakresu gospodarki odpadami

[wnioski o uzyskanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami · wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów · informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami · wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów · instrukcje eksploatacji składowisk · wnioski o zamknięcie składowiska lub jego części · sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania]

  programy ochrony środowiska  

  opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 [zgodnie z ustawą producent, importer dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku] 

  sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej  

  operaty wodnoprawne inne  

  [regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody · wykonanie urządzeń wodnych · rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód · długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej · piętrzenie wody podziemnej · gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych · odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych · wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów · wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach szczególnych]  

Potrzebujesz zlecić wykonanie
 innej dokumentacji

ZADZWOŃ

  42 636 50 51/81

Znajdziesz nas w samym centrum Łodzi

Masz pytania zadzwoń...

ATMO PROJEKT 
Projektowanie i doradztwo w ochronie środowiska 
GRAŻYNA PORWAŃSKA 

ul. Gdańska 91/93 , 90 – 613 Łódź   
tel/fax +48 42 636 50 51/81
biuro@atmoprojekt.eu 

NIP 7261695192 
REGON 362739510