ul. Gdańska 91/93
90 – 613 Łódź 

+48 42 636 50 51/81
biuro@atmoprojekt.eu

badania  - projekty - doradztwo

ATMO PROJEKT

GRAŻYNA PORWAŃSKA

ATMO PROJEKT jest kontynuatorem najlepszych tradycji Spółki ATMO-ex, działającej od 1991 roku na terenie województwa łódzkiego jak i całego kraju.

NASZE REALIZACJE

O NAS

ATMO PROJEKT jest kontynuatorem najlepszych tradycji Spółki ATMO - ex działającej od 1991 roku na terenie województwa łódzkiego jak i całego kraju. Firma nasza powstała na bazie wyselekcjonowanej, wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy, w oparciu o nowoczesne oprogramowanie, przystosowując swoją działalność i sposób zarządzania do nowoczesnych standardów europejskich.

ATMO PROJEKT jednocześnie poszerzyła zakres swej działalności o wiele nowych dokumentacji, wdrażając nowe potrzeby inwestorów wynikające ze zmian polskich przepisów prawa oraz konieczności dostosowania się do wymogów unijnych, mając na uwadze w swoim polu działania szeroki zakres oferowanych usług zarówno w procesach projektowych jak i eksploatacyjnych inwestycji, łącznie z pracami monitoringowymi.

OFERTA

NASZA OFERTA

Oferujemy szeroki zakres usług zarówno w procesach projektowych jak i eksploatacyjnych inwestycji, łącznie z pracami monitoringowymi.

WYKONUJEMY DOKUMENTACJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I DZIEDZIN POKREWNYCH.

 karty informacyjne przedsięwzięcia na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

raporty o oddziaływaniu na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   raporty opracowywane na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko  

  oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

  strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

  analizy porealizacyjne i przeglądy ekologiczne

  wnioski o uzyskanie pozwolenia zintergrowanego

  wnioski o uzyskanie pozwolenia sektorowego

  opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

  [wnioski na prowadzenie punktów zbierania pojazdów · wnioski na prowadzenie stacji demontażu pojazdów. opracowania z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie · wnioski o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych · wnioski o uzgodnienie zakresu i sposobu rekultywacji zanieczyszczonej gleby albo ziemi]

opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

[wnioski na prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego]

  pozwolenia wodnoprawne  

 [pobór wody oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych · wprowadzanie ścieków do kanalizacji · prowadzanie ścieków do wód lub do ziemi · przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych · piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych · korzystanie z wód do celów energetycznych · korzystanie z wód od celów żeglugi oraz spławu · wydobywanie z wód kamienia, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu · rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych]

  pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza

  opracowania z zakresu gospodarki odpadami

[wnioski o uzyskanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami · wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów · informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami · wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów · instrukcje eksploatacji składowisk · wnioski o zamknięcie składowiska lub jego części · sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania]

  programy ochrony środowiska  

  opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 [zgodnie z ustawą producent, importer dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku] 

  sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej  

  operaty wodnoprawne inne  

  [regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody · wykonanie urządzeń wodnych · rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód · długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej · piętrzenie wody podziemnej · gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych · odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych · wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów · wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach szczególnych]  

Potrzebujesz zlecić wykonanie
 innej dokumentacji

ZADZWOŃ

  42 636 50 51/81

NASZE REALIZACJE

Działamy na terytorium całego kraju, z naszych usług korzystają zarówno prywatni inwestorzy, przedsiębiorstwa jaki i instytucje państwowe.

Znajdziesz nas w samym centrum Łodzi

Masz pytania zadzwoń...

ATMO PROJEKT 
Projektowanie i doradztwo w ochronie środowiska 
GRAŻYNA PORWAŃSKA 

ul. Gdańska 91/93 , 90 – 613 Łódź   
tel/fax +48 42 636 50 51/81
biuro@atmoprojekt.eu 

NIP 7261695192 

REGON 362739510 

nasi główni specjaliści kierujący zespołami projektowymi

Firma nasza powstała na bazie wyselekcjonowanej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy, w oparciu o nowoczesne oprogramowanie, przystosowując swoją działalność i sposób zarządzania do nowoczesnych standardów europejskich.

  grażyna porwańska 

porwanska@atmoprojekt.eu

  marek marciniak

marciniak@atmoprojekt.eu

  anna rutkowska-biskup  

rutkowska@atmoprojekt.eu

  patrycja kowalczyk

kowalczyk@atmoprojekt.eu

ADAM LIPOWSKi

lipowski@atmoprojekt.eu

AGATA KOMPERDA

komperda@atmoprojekt.eu

PREZENTUJEMY PONIŻEJ PODSTAWOWE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z BRANŻĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

Część przepisów prawnych z uwagi na ich znaczną ilość zebrana została w grupy tematyczne. Nie są to oczywiście wszystkie obowiązujące przepisy, lecz ich podstawowa część. Na bieżąco staramy się wprowadzać ich uaktualnienia. 

Dziękujemy za ewentualne sugestie dotyczące potrzeby zamieszczania nowych przepisów prawnych lub wytycznych.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu zwierząt, 


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt, 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu zwierząt,

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu zwierząt,

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw do standardów Unii.

Pobierz

STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe,
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów,
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji, 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego.

Pobierz

nASZ ADRES

 ul. Gdańska 91/93
90 – 613 Łódź 

E-MAIL

biuro@atmoprojekt.eu
www.atmoprojekt.eu

TELEFON

 +48 42 636 50 51
 +48 42 636 50 81